Current track

Title

Artist


Általános Nyereményjáték Szabályzat

Általános Nyereményjáték Szabályzat

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, a Rádió Helló,

Cégnév: Kovács Gyöngyi
Adószám: 163/239/50591
Székhely: 83377 Vachendorf, Hauptstr. 15
Elérhetőségek: Telefon: +49 1514 4955074
e-mail cím: info@radiohello.de

továbbiakban: Rádió Helló képviselője által szervezett nyereményjátékra (továbbiakban: nyereményjáték)

 1. A Rádió Helló képviselője által meghirdetett nyereményjátékban részt vehet minden 18 éven felüli természetes személy, kivéve a jelen játékszabályzatban meghatározott kivételeket.
 2. A Meghirdetett Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Rádió Helló munkatársai illetve a társasággal tartós megbízási jogviszonyban álló partnerei, stratégiai partnerei, szerződéses képviselői, azok munkatársai és a törvény szerint meghatározott hozzátartozói (8. pont).
 1. A Nyereményjátékban való részvétel előfeltétele, hogy a résztvevő a meghirdetett játékfelhívás feltételeinek eleget tegyen.
 2. Az egyes nyereményjátékok időtartama a Rádió Helló által és közösségi oldalán is közzétett, abban meghatározott külön felhívásban kerül meghatározásra.
 3. Nyertes az, akit az adott játékfelhívás feltételei szerint nyertesnek kell tekinteni.
 4. A nyereményjátékban való részvételnek további feltételei az alábbiak: egy személy egy nyereményjátékban 30 napon belül egyszer nyerhet.
 1. Az 6. pont vonatkozásában egy játéknak számít az azonos módszerrel, azonos témában, azonos vagy hasonló kérdésekkel, feladatokkal lebonyolított játéksorozat, akkor is, ha egy nyereményjáték több napon át tart.
 2. Hozzátartozó alatt értendő a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házastársa, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére és a testvér házastársa.
 3. A nyereményeket a Rádió Helló képviselője legkésőbb a nyereményjáték lezárását követő 30 napon belül kézbesíti a nyertes által megadott névre és címre.
 4. A Rádió Helló képviselője fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot) másik nyereménnyel (ajándékkal) helyettesítsen a jelen játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Rádió Helló képvisleője ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.
 5. A nyeremények másra át nem ruházhatóak, és pénzre nem válthatók. A nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettség a nyertest terheli, a nyeremények postázási költsége a Rádió Helló képvislője viseli, azonban egyéb esetlegesen felmerülő költségek a nyertest terhelik.
 6. A Rádió Helló képvislője a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával, gyártójával, forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a ádió Helló képvislője a nyeremény átadásakor a nyertes számára megjelöl.
 7. A nyertes által megadott postázási címek hiányosságáért vagy hibájáért a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés, vagy szállítás során keletkezett károkért, a nyereményre való jogosultság hibás adatok megadása miatt történő elvesztéséért, és a nyeremény átvételét meghiúsító egyéb rajta kívülálló eseményekért a Rádió Helló képviselője semmilyen felelősséget nem vállal.
 8. A kézbesítést a Rádió Helló képviselője egyszer kísérli meg. Amennyiben a kézbesítés bármely okból sikertelen, erről értesíti a nyertest, aki a Játék befejezésétől számított 30 napig személyesen veheti át nyereményét előre egyeztetett időpontban a Rádió Helló székhelyén.
 9. A fenti időtartam elteltét követően a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére.
 10. Amennyiben a játék során a nyertes kiválasztása sorsolás útján történik, azonban bizonyos játokok esetében Rádió Helló képvislője pótnyertes(eket) is kisorsol. Ha a nyertes nem felel meg akár jelen szabályzatban, akár egy meghatározott játék egyedi játékszabályzatában foglalt, vagy a játékra vonatkozó egyéb feltételeknek, illetve a nyertes a nyereményét bármilyen okból nem veszi át, a nyereményt a pótnyertes(ek) kapják, amennyiben megfelel(nek) a játék feltételeinek.
 11. A Rádió Helló képviselője nem vállal felelősséget a nyereményekkel kapcsolatos minőségi kifogásokért, ahogy a nyereményekkel kapcsolatos szavatossági, jótállási és egyéb igények a Rádió Helló képvislőjével szemben nem érvényesíthetők.
 12. A Rádió Helló képviselője fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett nyereményjátékból azt, aki bármely, a Rádió Helló képvislője által szervezett nyereményjáték során csalást vagy hamisítást követ el.
 13. Rádió Helló képviselője a játék lezárulta után 30 napon túl semmilyen, a nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.
 14. A játékos tudomásul veszi, hogy a nyereményjátékban való részvétellel a Rádió Helló képviselője jelen szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti. A játékos a jelen szabályzat elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a Rádió Helló képviselője rögzítse a jelen szabályzatban foglaltak szerint.
 15. Az adatkezelés jogalapja minden felvett adat esetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja szerint a nyereményjátékban résztvevő önkéntes hozzájárulása.

A nyereményjátékok alapján a Rádió Helló képvislője az alábbi adatokat kezeli:

Kezelt adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Kötelezően megadandó adatok:

név

e-mail cím

telefonszám

lakcím

A nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatok. A sorsolást követően nem kezeli nyereményjátékhoz kapcsolódó célból Rádió Helló képvislője
Külön hozzájárulás alapján a nyertes személy:

fényképe, videófelvétel a nyeremény átadásáról,

a nyeremény átadásához, egyedileg egyeztetett egyéb a adatok (pl.: pontos lakcím).

Az adatkezelés célja a nyertes személyéről és a nyeremény átvételéről a nyilvánosság tájékoztatása (amennyiben a nyertes ezt engedélyezi számunkra) weboldalon, vagy facebook-on keresztül, valamint a nyeremény átadása a nyertes számára. A nyeremény átadásáról készült adatok azok törlésének kéréséig kezeli a Rádió Helló képvislője. A nyeremény átadásával kapcsolatos adatok pedig a nyeremény átadását követően törlésre kerül, kivéve azon adatokat, amelyeket az adózásra vonatkozó szabályok alapján 8 évig köteles megőrizni.

 

 1. Az nyereményjátékban résztvevő jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az adatkezelés időtartamán belül nyereményjátékban résztvevőt az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
 • helyesbítéshez való jog
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog,
 • hordozhatósághoz való jog,
 • tiltakozáshoz való jog,
 • hozzájárulás visszavonási joga.
 1. Amennyiben nyereményjátékban résztvevő jogaival élni kíván, az az nyereményjátékban résztvevő azonosításával jár együtt, valamint nyereményjátékban résztvevővel szükségszerűen kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség, valamint az email fiókunkban elérhetőek lesznek az Nyereményjátékban Résztvevő adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.
 2. Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg a Rádió Helló képvislője.
 1. A hozzájárulás visszavonásának joga

Nyereményjátékban résztvevő bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ebben az esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

 1. A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés

Nyereményjátékban résztvevő jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést és a következő információkról tájékoztást kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az nyereményjátékban résztvevőről kezelt személyes adatok kategóriái;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az nyereményjátékban résztvevő azon joga, hogy kérelmezheti az nyereményjátékban résztvevőre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem nyereményjátékban résztvevőtől került begyűjtésre, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és nyereményjátékban résztvevőre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe

A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az nyereményjátékban résztvevő azonosítását követően emailben juttatjuk el nyereményjátékban résztvevőhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

 1. Helyesbítéshez való jog.

Nyereményjátékban résztvevő jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Nyereményjátékban résztvevőre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 1. Adatkezelés korlátozásához való jog

Nyereményjátékban résztvevő jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Nyereményjátékban résztvevő vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk;
 • az adatkezelés jogellenes, és nyereményjátékban résztvevő ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de nyereményjátékban résztvevő igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • a nyereményjátékban résztvevő tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az nyereményjátékban résztvevő jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az nyereményjátékban résztvevő hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk nyereményjátékban résztvevőt.

 1. Törléshez – elfeledtetéshez való jog.

Nyereményjátékban résztvevő jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az nyereményjátékban résztvevőre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;
 • nyereményjátékban résztvevő visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • nyereményjátékban résztvevő tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az nyereményjátékban résztvevőről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy nyereményjátékban résztvevő kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként a nyereményjátékban résztvevő személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, a Rádió Helló képvislőjére alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez
 1. Tiltakozáshoz való jog

Nyereményjátékban résztvevő jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az bizonyítja a Rádió Helló képvislője, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az nyereményjátékban résztvevő érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 1. Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés a nyereményjátékban résztvevő önkéntes hozzájárulásán alapul, nyereményjátékban résztvevőnek joga van arra, hogy kérje, hogy a nyereményjátékban résztvevő által a Rádió Helló képvislőjének megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja.

 1. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Nyereményjátékban Résztvevő szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében vizsgálati eljárását kezdeményezheti. Rádió Helló képvislője tájékoztat emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt.

 1. Adatbiztonság

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről a Rádió Helló képvislője tájékoztatást küld a nyereményjátékban résztvevőknek.

 1. Egyéb rendelkezések

Rádió Helló képvislője fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa.

Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja a nyereményjátékban résztvevőket az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az nyereményjátékban résztvevőre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást nyereményjátékban résztvevő bármikor visszavonhatja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e valamint, hogy az nyereményjátékban Résztvevő köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és nyereményjátékban résztvevőre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Nyereményjátékban Résztvevőnek hozzá is kell járulnia.

 1. Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2021. május 05. napjától érvényes.

 

Vachendorf, 2021. május 5.

 

 


A Helló Reggel műsor játékához

 

Játék időtartama: a Rádió Helló képvislőjének, és általa kezelt a Rádió Helló közösségi oldalán kerül meghirdetésre minden csütörtök, péntek, szombat, vasárnap és hétfői napokon. A Helló Reggel hétfői és keddi műsorában (6.30 -8.00) két alkalommal.

Játék típusa: Mi a megfejtés? Tudod a választ?

Játék leírás: A játék időtartama alatt a hallgatók a játékfelhívásra, a közösségi oldalon is olvasható e-mail címre (helloreggel@radiohello.de) megküldött helyes válasz segítségével kerülnek a sorsolásba ( beküldési határidő, minden hét hétfője 24.00).

A nyertes nevek mellett sorszámokat tüntetünk fel. Az adásba kerülő hallgatót véletlenszerűen választja ki az egyik műsorvezető. A másik műsorvezető indítja a hívást, a hívás időpontja: kedd napon 19.00-20.00 között. A hallgatót a műsorvezetők telefonon felhívják. A hallgatónak a játékban való részvételhez a Rádió Helló jelige kimondásával kell felvennie a telefont. Amennyiben a játékos nem a meghatározott módon szól bele a telefonba nem nyeri meg a nyereményét.

Játék nyereménye: A Rádió Helló képviselője által szabadon meghatározott nyeremény

A játékban a nyereményt a A Rádió Helló képviselője biztosítja.

A nyereménnyel kapcsolatban további információ kérhető, észrevétel tehető a helloreggel@radiohello.de e-mail címen.

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a A Rádió Helló képviselője számára is a mindenkor hatályos Általános Játékszabályzat rendelkezései is irányadóak.

A nyereményjátékban való részvétel a jelen általános Játékszabályzat kifejezett tudomásulvételét és visszavonhatatlan elfogadását jelenti.

A játékban résztvevő játékos önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelen játékhoz kapcsolódó regisztráció során megadott személyes adatait a A Rádió Helló képviselője, mint adatkezelő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, hírlevelek, ajánlatok, tájékoztatók küldése, direkt marketing (közvetlen üzletszerzés) céljából kezelje és azokat tárolja. Kijelenti, hogy a a Rádió Helló képviselője adatvédelmi tájékoztatóját megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.

*Kiegészítés érvényes visszavonásig 2021. június 1-től.: a Rádió Helló átalakuló szakaszában a nyertes elfogadja, hogy a Rádió Helló Helló Reggel című műsora helyett a a fentebb említett telefonhívás rögzítése után, a Rádió Helló youtube csatornáján kerül közzétételre.

 WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE